Hva bør vi kreve av Stoltenberg & Co?

Venstresida.net har gått igjennom Ap, SV og Sp sine svar på en del av de spørsmålene som er stilt partiene gjennom valgkampen, og vi presenterer her et forsøk på en konklusjon omkring hva de har lovet. Vi vil her ta for oss spørsmåle og svar fra Ny Kurs 2005 (www.engasjert.info), Attac Norge (www.attac.no) og noen enkeltsaker som har vært framme i media.
Fra Ny Kurs 2005

Arbeid:
* Vil ditt parti forsvare besteårsregelen i Folketrygda og si nei til at pensjonen skal reduseres etter hvert som levealderen øker?

Kommentar: Det ser tvilsomt ut for pensjonen. Det er kun SV av de tre partiene som støtter kravet, og de har heller ikke profilert seg på pensjon gjennom valgkampen. Det virker som SV i realiteten har solgt denne kua allerede før regjeringsforhanlingene. I første omgang ser det heller ut som vi får kjempe for, og presse fram endringer innenfor de grove rammene av det nye systemet, som f.eks. en offentlig spareordning for tjenestepensjonene.

* Vil ditt parti sørge for at norske lønns og arbeidsvilkår gjelder i Norge og om nødvendig legge ned veto mot EUs tjenestedirektiv?

Kommentar: Selv om Ap i sitt ellers positive svar ikke sier noe direkte om EU, er både SV og Sp helt klare her. Vi må få lov til å være optimister på dette spørsmålet.

* Vil ditt parti endre arbeidsmiljøloven nå, slik at arbeidstiden for tredelt turnus likestilles med arbeidstiden for skiftarbeid?

Kommentar: Igjen er Ap litt vage, men her offensive. SV og Sp er klart for dette kravet, så her må vi også få være optimister.

Handel/u-land/miljø:
* Vil ditt parti trekke norske krav til uviklingsland under tjenesteforhandlingene, GATS i WTO?

Kommentar: Ap's svar er særlig vagt på dette punktet, og for de som har fulgt med før valget har det vært en kamp innad i partiet om dette hvor Olav Akselsen mener kravene må stå, mens Gry Larsen er like klar på at de må trekkes. Jens Stoltenberg har gått spissrotgang mellom de to i valgkampen og nektet å gi noe klart svar. Likevel er SV og Sp klare her, og dersom det er en sak de burde klare å få igjennom er det denne. Stoltenberg kan i så fall unnskylde seg overfor Akselsen og næringslivet med at i regjeringsforhandlinger må alle gi og ta, og slik er alle parter fornøyde. Norske Gats-krav kan bli en lakmustest på hvorvidt det blir en reelt ny kurs med en ny regjering.

* Vil ditt parti kreve at utdanning og andre offentlige tjenester skal ut av GATS - avtalen?

Kommentar: Ap støtter ikke dette kravet, selv om både SV og Sp er for. Ap sier at de “er opptatt av at det ikke stilles krav som undergraver effektive og gode tjenester på nøkkelsektorer som utdanning, helse, energi og vannforsyning”, en formulering som er svært lite konkret. Vi er enda mer skeptiske til denne enn til GATS-kravene til u-land.

* Vil ditt parti jobbe for at internasjonale miljøavtaler overordnes WTO-reglene?

Kommentar: Alle de tre partiene er klare her, og støtter kravet. Da gjenstår bare det internasjonale arbeidet i å få det norske synet klargjort overfor resten av verden.

* Vil ditt parti forsvare hjemfallsprinsippet for norsk vannkraft og om nødvendig legge ned veto mot EU?
Kommentar: Selv om Ap igjen er svært forsiktige om å si noe direkte om EU, er både SV og Sp helt klare her. Vi må også her få lov til å være forsiktige optimister...

Internasjonal skattepolitikk:
* Vil ditt parti gå inn for en offentlig kartlegging av multinasjonale selskapers skatteyting i Norge og en tilsvarende undersøkelse av norske selskapers skatteyting i utlandet?

Kommentar: Her er det også et visst håp. Ap er positive, men har ikke tatt endelig stilling, men både SV og Sp er klart for. Dette bør vi kunne presse igjennom dersom vi klarer å få fokus på det i tida framover..

* Vil ditt parti at Stortinget skal vedta prinsipiell støtte til skatt på valutatransaksjoner?

Ap: Ap støtter prinsippet om en internasjonal skatt på valutatransaksjoner.

Kommentar: På dette punktet er alle partiene klart positive, og vi kan regne valget som en full seier! Norsk støtte til valutaskatt nå!

Fredsarbeid:
* Vil ditt parti jobbe for at Norge ikke skal delta i forebyggende angrep?

Kommentar: Kanskje vårt mest ukontroversielle spørsmål. Ingen av de større partiene går inn for forebyggende angrep. Det eneste spørsmålet må være hva regjeringen gjør dersom noen får lurt med seg sikkerhetsrådet med gulerot og pisk til en folkerettslig tvilsom aksjon. Uansett et bedre alternativ enn den forrige regjeringa på dette området. Vi kan regne med en mer selvstendig utenrikspolitikk, men spørsmålet blir igjen hvor selvstendig.

* Vil ditt parti jobbe for at oljefondet skal trekke tilbake sine investeringer fra klasebombe- og atomvåpenprodusenter som General Dynamics og Lockheed Martin?

Kommentar: SV og Sp støtter dette klart. Ap skyver i likhet med H/KrF/V ansvaret over på de eksisterene etiske retningslinjene. Med Norwatch sine siste avsløringer om landmineaksjer, kan det kanskje bli fart også i "petroleumsfondets etiske råd"? Ellers er også dette et usikkert moment, men vi kan være forsiktige optimister også her, i hvert fall i forhold til noen av selskapene, selv om det muligens kan ta litt tid.

* Vil ditt parti kreve sluttbrukererklæring av alle land som vi selger våpen til, også våre allierte?
Kommentar: SV støtter kravet, Sp har ikke tatt stilling. Ap skisserer i sitt svar en en subsidiær løsning med et eksportkontrollråd, i liket med det de har i Sverige. Dette er muligens det beste vi kan håpe på her, og det er i det minste er en bedring fra dagens situasjon.

Helse og økonomi:
* Vil ditt parti gå inn for å øke overføringene til kommunesektoren med 5 mrd. på neste års statsbudsjett samtidig som det vedtas en forpliktende opptrappingsplan?

Kommentar: Alle partiene ønsker en bedring i kommuneøkonomien. Sp støtter kravet, og SV vil gi enda mer. Arbeiderpartiet har ikke tallfestet sin økning. Dersom det ikke blir en økning for kommunene, står denne regjeringen overfor tidenes løftebrudd, så det må vi tro vi får. Størrelsen er spørsmålet.

* Vil ditt parti fullfinansiere helseforetakene ved å fjerne det store underskuddet?

Kommentar: Partiene er mer uklare her. SV atøtter kravet. Ap ønsker en evaluering, Sp har ikke tatt stilling, men ønsker en bedring i økonomien. Hva det ender opp med er dermed usikkert, men vi kan i det minste vente oss skritt i riktig retning.

* Vil ditt parti sørge for at sykehjemmene oppgraderes og bemannes med kompetent helsepersonell slik at de kan avlaste sykehusene med å ivareta helsetilbudet til syke eldre?

Kommentar: Alle partiene er, med noe ulike formuleringer, enige i at det må finnes en løsning for syke eldre. De virker også positive til en løsning som den som er skissert over. Vi tror dette kravet går igjennom.

Utdanning/barn/ungdom:
* Vil ditt parti gå inn for å fjerne den nåværende friskoleloven?

Kommentar: Alle er helt klare her. Vekk med kremmerskolene.

* Vil ditt parti gå inn for å øke lærertettheten både i grunnskolen og den videregående skolen?

Kommentar: Alle partiene er klart for også dette kravet. Lærertettheten vil nok økes. Spørsmålet er med hvor mye?

* Vil ditt parti gå inn for å øke bemanningsnormene til minst to pedagoger per barnehageavdeling, slik at vi kommer mer på linje med det som er situasjonen i Sverige og Danmark?

Kommentar: SV har ikke tatt stilling her, Sp er fornøyd med dagens lovverk, mens Aps svar er for generelt til å kunne si noe. Det ser slik verre ut med dette kravet. Det er lite sannsynlig at vi får noen slik endring med det første.

* Vil ditt parti lovfeste rett til tariffavtaler og ordnede lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i de private barnehagene?

Kommentar: Både Sp og Ap er klart for, SV har ikke tatt stilling til lovfesting, men er på gli. På et arrangement i regi av Utdanningsforbundet, lovte Trond Giske at Ap ville gå inn for å fremme et slikt lovforslag, så denne tror vi går igjennom.

* Vil ditt parti støtte forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere skal inn under barnevernet?

Kommentar: Nok en helt klar sak. Alle partiene er for kravet. Enslige mindreårige asylsøkere hører hjemme under barnevernet.

Fra Attac Norge:

Trenger vi mer privatisering og konkurranseutsetting?
* Vil ditt parti gå inn for økt bruk av offentlig privat samarbeid (OPS) der staten betaler private selskaper for å bygge ut skoler, sykehus, veier og så videre i stedet for selv å bygge ut og eie?

Kommentar: Ap svarer nei og er i utgangspunktet kritiske til OPS, men lukker ikke døra helt og vil evaluere de prøveprosjekter som har vært før man evt. går i gang med nye. SV er klart mot OPS, og Sp vil heller ikke åpne for fler enn de tre prøveprosjektene som er satt igang. På bakgrunn av dette bør vi kunne kreve en stans i OPS.

* Vil ditt parti at Norge aktivt skal jobbe mot at krav om privatisering og konkurranseutsetting skal være en betingelse for støtte fra IMF og Verdensbanken?

Kommentar: Både Ap, SV og Sp er klart mot slike krav, så her er det grunnlag for å kreve at en Norsk kritisk røst blir hørt internasjonalt.

Skal handelsforhandlingene være hemmelige?
* Vil ditt parti kreve åpenhet omkring prosessene i WTO og at norske krav og krav til Norge under tjenesteforhandlingene (GATS) skal offentliggjøres?

Kommentar: SV og Sp støtter dette kravet klart, mens Ap vil at “Bare det som åpenbart vil skade norske interesser eller andre land ikke vil godta at offentliggjøres, skal unntas”. Hva dette vil bety i praksis er et åpent spørsmål. Nok en lakmustest.

* Vil ditt parti at Norge ensidig skal innføre skatt på valutahandel?

Kommentar: Verken SV, Ap eller Sp vil gå så langt, selv om de er prinsipielt positive til valutaskatt. Vi får presse på og prøve igjen om fire år.

Kan vi slette u-landsgjelda?
* Vil ditt parti slette illegitim gjeld som utviklingsland har til Norge?
Kommentar: SV og Sp klart for, Ap også positive, men venter på internasjonalt utarbeidede kriterier vedtatt av FN. Gjelsdslette er likevel et område hvor det har vært en viss positiv utvikling de senere årene, og med fortsatt press kan denne fortsettes og økes slik at det virkelig begynner å monne.

* Vil ditt parti gå imot at norske bistandsmidler brukes til å fremme norske næringsinteresser?

Kommentar: Ap og SV er for avbinding av bistand, Sp er for et Fn-regime for overvåkning og sanksjonering av etiske overtramp. Totalt sett bør vi kunne kreve en dreining her, men det krever at noen følger med på hva som skjer i praksis.

* Sier ditt parti nei til skatteparadiser og vil dere kreve at Norge etablerer mekanismer som nuller ut fordelen av at usolidariske selskaper plasserer seg i skatteparadiser, samt selskapers bruk av bekvemmelighetsflagg for å unndra seg sine samfunnsmessige forpliktelser?

Kommentar: Allt tre partier sier de tar dette problemet alvorlig og vil jobbe internasjonalt for å få fram løsninger som gjør skatteflukt vanskeligere. Nå er det opp til Attac å komme med de gode praktiske løsningene.

Må reklamen ta så stor plass?
* Vil ditt parti stemme for å opprettholde/gjeninnføre forbudet mot politisk tv-reklame?

Kommentar: Alle er helt klare. Det blir ingen politisk TV-reklame de neste 4 årene.

* Vil ditt parti stemme for en lov som gjør alt skolemateriell i grunnskolen og på den videregående skole til en reklamefri sone, og som hindrer at markedsføringsrelatert sponsing får innpass i skolen?

Kommentar: Her er alle helt klart for. Ingen ønsker reklame i skolen.

Krig og terrorisme
* Vil ditt parti gå inn for et forbud mot at norske selskaper driver privat kommersiell virksomhet i okkuperte land?

Kommentar: SV svarer ja, Ap og Sp henviser til folkeretten, som som kjent er åpen for tolkning. Hva dette vil bety i praksis er åpent.

Brutalisering av arbeidslivet
* Vil ditt parti gå mot noen av de endringene i regjeringens forslag til Ny lov for arbeidslivet som vil bidra til å svekke arbeidstakernes rettigheter? Hvilke?

Kommentar: Alle de tre partiene er samkjørte også her. Forverringene av arbeidsmiljøloven blir stoppet.

Andre saker som har vært framme under valgkampen:

Norge ut av Irak:
Ap, SV og Sp var klare på at de ville trekke alle norske soldater ut av Irak innen 100 dager etter valget, men i det har i ettertid blitt skapt usikkerhet omkring soldater som er i Irak i NATO-regi. Kan dette bli det første store løftebruddet? Vi håper ikke det.

Jernbane:
Privatiseringen av jernbanen kan føre til problemer, både økonomisk og sikkerhetsmessig, det har vi sett i Storbritannia. Under Bondevik II-regjeringen så det ut som det skulle gå denne veien også i Norge. Jernbaneverket har likevel nå stanset oppsigelsen av 750 ansatte i drift og sikkerhet etter signaler fra Stoltenberg et Co. Vi får håpe dette er et varsel om en snuoperasjon, og ikke bare en tempoendring.

Lokale bryggerier:
Bondevik gikk med støtte fra Frp inn for å fjerne avgiften på engangsemballasje. Dette ville endre rammebetingelsene i bryggerinæringen, og gjøre det mer lønnsomt med store sentrale bryggerier. I kullissene stod Coca-Cola og lobbyerte og konsekvensene kunne bli nedleggelse av f.eks. Dahls i Trondheim. Her har Ringnes nå snudd, etter at Ap/SV/Sp signaliserte fortsatt emballasjeavgift. Vi sier som Natur og Ungdom: Tenk globalt - drikk lokalt.

Oppsummering
Disse kravene ser rimelig sikre ut: Arbeidsmiljøjov, miljø vs WTO, hjemfallsretten, Tobin-skatt, bedring i kommuneøkonomi, oppgradering av sykehjem, friskolelov, lærertetthet, tariff i private barnehager, mindreårige asylsøkere. Ingen politisk tv-reklame, reklame i skolen, ny arbeidsmiljølov med 13-timers dag, og ikke mer OPS. Norge vil også trekke ut i det minste en del styrker fra Irak, stoppe prviatiseringa av jernbanen og beholde avgifta på engangsemballasje. Dette er krav som bør bli gjennomført dersom den nye regjeringen skal ha noen troverdighet.

Disse kan vi kanskje være forsiktige optimister på: Trekke GATS-krav, kartlegging av multinasjonale selskapers skatteyting, forebyggende angrep, oljefondets våpeninvesteringer. Videre kan det se ut som Norge nå kommer til å jobbe for å slette illegitim gjeld og avbinding av bistandsmidler. Disse kravene kan kanskje bli en pekepinn på hvorvidt en ny regjering vil bety en ny kurs, eller hvorvidt hovedlinjene i politikken vil ligge fast.

Mer tvilende er vi til: Offentlige tjenester ut av GATS, sluttbrukererklæring, helseforetak, to pedagoger per barnehageavdeling og pensjon. Dette er krav vi må jobbe med mot neste valg, eller forsøke å få til positive endringer innenfor de rammene som er lagt.

I det hele tatt ikke en så aller verst statistikk, men det kreves selvsagt et press på partiene for å få en gjennomføring, og der ligger utfordringen til engasjerte mennesker over hele landet. -Nå vet vi litt om hva vi bør kunne kreve, så er det bare å utøve press for å få det gjennomført.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering