Regjeringens GATS-krav motarbeider fredsprisvinnere

Den colombianske studentorganisasjonen ACEU har i år blitt tildelt Studentenes fredspris. ACEU er den største studentunionen i Colombia, og har både engasjert seg for studentsaker som studentenes rettigheter, demokrati på universitetene og rett til utdanning, og mer generelle samfunnsspørsmål. En av de sakene som er helt sentrale i deres arbeid er at hoveddelen av høyere utdanning skal bli gitt av offentlige universiteter og fullfinansiert av staten.

Ny arbeids- og velferdsetat

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten har i dag lagt frem forslag til ny arbeids- og velferdsforvaltning. Velferdsalliansen har noen umiddelbare reaksjoner på denne.

Fra Velferdsalliansen
* Brukerne er bekymret for at kasteballsproblematikken ikke fjernes i den nye organiseringen, dette fordi den økonomiske sosialhjelpen ikke er tatt med i sammenslåingen av etatene. Nesten halvparten av sosialhjelpsmottakerne har i utgangspunktet en trygdeytelse som er for lav og må derfor hente inntekten sin både hos den kommunale sosialtjenesten og den nye statlige Velferdsetaten.

Proletariatets demokrati og prinsippfasthet mot byråkratisering

Noen tanker omkring begrepsbruk med utgangspunkt i Lenins "Staten og revolusjonen" [1] og Marsdal & Wolds ”3. venstre”[3].

ParEcon – En økonomisk visjon og modell

ParEcon står for Participatory Economics, og er det engelske navnet på en økonomisk modell utarbeidet av amerikanerne Michael Albert, medutgiver og skribent i Z Magazine (www.zmag.org), og Robin Hahnel, økonomiprofessor ved American University i Washington. I bøkene The Political Economi of Pariticipatory Economics [Princeton University Press, 1991] og Looking Forward: Participatory Economics for the Twenty First Century [South End Press, 1991] legger de fram en visjon om hvordan en ikke-hierarkisk, deltagerdemokratisk styrt økonomi skulle kunne se ut, og gir en sammenhengende modell for hvordan produksjon, forbruk og fordeling av godene kan organiseres i et frihetlig sosialistisk samfunn.

Skrevet av Martin Karlsson, oversatt til norsk av Carl Fredrik Berg

Det endelige oppgjøret med Normalarbeidsdagen

Høybråten presenterer en helt ny paragraf 10.5 der normalarbeidsdagen utvides til 13 timer.

Av Arne Byrkjeflot
Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov,odelstingsproposisjon 49, lagt fram av Dagfinn Høybråten 26.2.2005.:

§10.4.1: Den allminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.

Hvorfor det er idiotisk å boikotte Tine

De av norske forbrukere som nå løper som gale til "Synnøve Fienden" lar seg bruke i et kynisk maktspill for å bryte ned de demokratiske samvirkebedriftene, og erstatte de med bedrifter eid av store investorer, mer i høyresidens ånd.

Pusekattfestivalen ISFiT

The International Student Festival in Trondheim gir en litt flau bismak av å være en innholdsløs klappe-hverandre-på-ryggen-festival hvor alle kommer med fine utsagn om hvor viktig utdanning er, hvor alle er enige, og hvor ingen kontroversielle spørsmål noengang behandles. Det er ihvertfall inntrykket jeg fikk når jeg deltok på det høyt profilerte møtet "Education. How?" hvor utdanningsministerene fra Norge, Guatemala og Palestina var samlet.

Intervjuer med Dag Solstad

Dette er en samling intervjuer og tekster med og om Dag Solstad hentet fra forskjellige norske tidsskrift.

De fleste er av nyere dato, men enkelte eldre er tatt med. Årsaken til dette er selvsagt at nyere intervjuer er lettere tilgjengelige, og kanskje til og med mer relevante, men i den grad jeg har funnet eldre intervjuer har jeg tatt de med for å skissere utviklingen av forfatteren, særlig hvordan det politiske ikke egentlig forlates, men heller ”svinner hen” i forfatterens språk til fordel for et mer filosofisk basert grunnsyn.

Educational reforms in Norway and Colombia

The Norwegian government is leading a destructive educational policy, both home and abroad.

The Colombian Student Union ACEU has this year been awarded the students peace price. They are fighting the commercialization of education in Colombia under very difficult circumstances. Under the constant threat of assassination from right-wing militia the ACEU has been struggling against the massive handover of higher education to the private sector, and out of the public responsibility and control.

Bondevik mot fredsprisvinnerne

Den colombianske studentunionen ACEU har i år blitt tildelt studentenes fredspris. De jobber blant annet for et fritt akademia under svært vanskelige forhold. Forhold den norske regjeringen ikke akkurat jobber for å bedre. Den norske regjeringen har stilt krav om at Colombia skal liberalisere sin utdanning.

Hva ACEU kjemper mot i Colombia